Algemene Verkoopsvoorwaarden

Zoeken
 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op al onze leveringen met uitsluiting van alle door de koper gestelde voorwaarden.
 2. Om ons firma te binden, moeten alle offertes bevestigd worden door een tweede door Phelect bevoegde persoon. Het door ons opmaken van de zendnota en de factuur betekent de aanvaarding van de bestelling.
 3. De verzendkosten zullen door Phelect betaald worden als het bedrag van de bestelling 600 Euro bereikt.
 4. De aangeduide leverings of herstellingstermijnen worden slechts bij benadering of bij wijze van inlichting gegeven. ln geen enkel geval zal Phelect of hersteller aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertraging bij de levering en zal hij onder andere niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor vertraging, veroorzaakt door vertraging in bevoorrading door zijn eigen leveranciers.
 5. De koopwaar reist altijd op verantwoordelijkheid en op risico van de koper, ook wanneer zij franco wordt geleverd
 6. Iedere klacht betreffende geleverde goederen, in overeenstemming met de bestelling, de zendnota of opgemaakte factuur moet ons schriftelijk binnen de 8 dagen volgend op de levering bekendgemaakt worden.
 7. De prijzen vermeld op onze prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden. De bestellingen worden gefactureerd volgens de voorwaarden van de prijslijst geldig op de dag van de levering.
 8. De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dit geval zullen wij de leveringen, service en ondersteuning met ons volte recht en zonder verwittiging blokkeren.
 9. Betalingen welke later dan de bovenvermelde vervaldag geschieden, brengen van rechtswege een intrest op van 15% per jaar, zonder ingebrekestelling. Daarenboven zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het bedrag van de facturen, met een minimum van 40 Euro per factuur.
 10. Het materiaal blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de rekening, interesten en alle verschuldigde bedragen inbegrepen.
 11. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onze zijde. Deze toestemming houdt geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in.
 12. De karkassen zullen enkel gecrediteerd worden na goedkeuring door Phelect en indien ze eind de maand van de levering + 30 dagen ingeleverd zijn.
 13. Onze producten verkocht aan professionele klanten hebben een garantie van 1 jaar.
 14. In geen enkel geval kunnen wij gehouden worden aan directe of indirecte vergoedingen of interesten tengevolge van defecten aan door ons verkochte apparatuur of schade berokkent aan toestellen of personen als gevolg van het gebruik van de door ons verkochte goederen.
 15. Voor elk bedrag van minder 30 € zonder btw, zullen 10 € administratieve kosten aan de factuur toegevoegd worden.
 16. In geval van betwistingen van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Verviers bevoegd.